Политика за поверителност
Настоящата Политика за конфиденциалност относно персонална информация (по-долу — Политиката) действа относно цялата информация, която Зорница Найденова, България, Самоводене, Полтава 34 и/или нейни сътрудници лица, могат да получат за потребителя по време на използването им на сайта  "БИЗНЕС РЕКЛАМА"​, означава, че потребителят се съгласява с настоящата Политика и указаните в нея условия за обработка на неговата персонална информация; в случай на несъгласие с тях потребителят е длъжен да се въздържа от използване на сайта и неговите услуги.
1.  Персоналната информация на потребителя, която получава и обработва сайтът.  В рамките на настоящата Политика под «Персоналната информация на потребителя» се разбира:
1.1.1.  Персоналната информация, която потребителят предоставя за себе си самостоятелно при отпращане на заявка, извършване на покупка, регистрация или друго    в процеса на използването на сайта.
1.1.2 Данни, които автоматически се предават чрез сайта "БИЗНЕС РЕКЛАМА"​, в процеса на неговото използване с помощта установеното на устройството на потребителя програмно обезпечение, в това число IP-адрес, информация от cookie, информация за браузъра на потребителя (или програма, с която се осъществява достъп до сайта).
1.1.3. Данните, които се предоставят на сайта, с цел осъществяване на оказаните услуги и/или продажба на услуги:

  • име

  • електронна поща

  • номер на телефон и пр.

1.2.  Настоящата Политика се отнася само за сайта  "БИЗНЕС РЕКЛАМА" и не контролира, и не носи отговорност за сайтове на трети лица, на които потребителят може да премине по линкове, достъпни на сайта "БИЗНЕС РЕКЛАМА". На такива сайтове от потребителя може да се събира друга персонална информация, а също могат да се извършват други действия.
1.3.  Сайтът в общия случай не проверява достоверността на персонална информация, която се предоставя от потребителите и не осъществява контрол за  дееспособност.  "БИЗНЕС РЕКЛАМА" изхожда от това, че потребителят предоставя достоверна и достатъчна персонална информация по въпросите, предлагани във формата на настоящия ресурс, и поддържа информацията в актуално състояние.
2.  Целите на събиране и обработка на персонална информация на потребителите
2.1.  Сайтът събира и съхранява само тези персонални данни, които са необходими за оказване на услуги и/или продажба на услуги. За посетители на сайта  "БИЗНЕС РЕКЛАМА" . 
2.2.  Персонална информация на потребителя може да се използва за следните цели:
2.2.1  Идентификация на страната в рамките на съглашението и договора със сайта
2.2.2  Предоставяне на потребителя персонализирани услуги, сервизи, стоки и други ценности
2.2.3  Връзка с потребителя, в това число изпращане на уведомления, запитвания и информация, касаещи използването на сайта, оказване на услуги, обработка на запитвания и заявки от потребителя.
3.  Условия за обработка на персонална информация на потребителя и нейното предаване на трети лица
3.1.  Сайтът  "БИЗНЕС РЕКЛАМА" съхранява персонална информация на потребителите в съответствие с вътрешните регламенти на конкретните услуги.
3.2.  По отношение на персоналната информация на потребителя се съхранява конфиденциално, освен случаите на доброволно предоставяне потребителите информация за общ достъп на неограничен кръг лица.
3.3.  Сайтът  "БИЗНЕС РЕКЛАМА" е в право да предава персонална информация на потребителя на трети лица в следните случаи:
3.3.1.  Потребителят е изразил своето съгласие на такива действия, като се съгласява изрично с предоставянето им;
3.3.2.  Предаването е необходима в рамките на използването от потребителя на определения сайт "БИЗНЕС РЕКЛАМА", или за предоставяне на указани услуги потребителя;
3.3.3.  Предаване на българското или друго приложимо законодателство в рамките на установения законодателен ред;
3.3.4.  С цел обезпечаване на възможност за защита правата и законните интереси на сайта "БИЗНЕС РЕКЛАМА" или трети лица в случаите, когато потребителят нарушава Потребителското съглашение със сайта "БИЗНЕС РЕКЛАМА"
3.4. При обработката на персонални данни на потребителите сайтът "БИЗНЕС РЕКЛАМА" се ръководи от закона «За личните данни» (GDPR).
4.  Изменение от потребителя на персонална информация
4.1.  Потребителят може във всеки момент да измени (обнови, допълни) предоставената им персонална информация, като остави заявление на адреса на администратора на сайта:

4.2.  Потребителят може винаги да оттегли своето съгласие за обработка на персонални данни, като остави заявление на адрес администратора сайта:

5.  Мерки за защита на персоналната информация на потребителите на сайта "БИЗНЕС РЕКЛАМА"
Сайтът предприема необходимите и достатъчни организационни и технически мерки за защита на персонална информация на потребителя от неправомерно или случайно унищожение, изменение, достъп, блокиране, копиране, разпространение, а също от чужди неправомерни действия с нея от трети лица.
6.  Изменение на Политиката за конфиденциалност. Приложимо законодателство
​6.1.  Сайтът има право да внася изменения в настоящата Политика за конфиденциалност. При внесени изменения в актуалната редакция се указва дата на последното обновление. Новата редакция на Политиката встъпва в сила от момента на нейното публикуване, ако друго не е предвидено в новата редакция на Политиката. Действащата редакция винаги се намира на страницата на адреса  
6.2.  Към настоящата Политика и отношенията между потребителя и Сайта, възникващи във връзка с изпълнението на Политиката за конфиденциалност, подлежат на изпълнението на Закона за GDPR.
7.  Обратна връзка. Въпроси и предложения
7.1.  Всички предложения или въпроси по повод настоящата Политика следва да се отправят на:

Обновено 27 април 2019

Цени

prises

© 2017 by Zornitsa Naydenova.