Реклама в глобалната мрежа

KBB е доказан и тестван 4 модулен задълбочен курс, който ви учи как да извлечете знанията, уменията, хобито или страстта си (или нечия друга), да идентифицирате онези ТОЧНИ хора, готови да платят за това знание и как да създадете и управлявате диви печалби. Впечатляващи семинари на малки групи, общности или основни идеи (лично или онлайн!)
 
Софтуерът MindMint, който върви заедно с курса, е инструментът за внедряване, който позволява на толкова много хора да постигнат удивителни резултати толкова бързо.

KBB is a proven and tested 4 module in-depth course that teaches you how to extract your knowledge, skill, hobby or passion (or someone else's), identify those EXACT people willing to pay for that knowledge & how to create and run wildly profitable and impactful small groups, workshops, communities or masterminds (whether in person or online!)
 
The MindMint software that goes along side the course is the implementation tool that's allowing so many people to get astonishing results so fast.

Вие сте експерт, имате знания и умения или предлагате услуги?

Coming soon

Sign up for reminder:
 
 
 

OUR MISSION...

"To empower those with knowledge and expertise to extract and share their wisdom with the world so we can make self education the new norm."

* I am an independent partner of Mastermind.com, not an employee. I receive payments for referrals from Mastermind.com. The opinions expressed here are my own and are not official statements of Mastermind.com or of the parent company, Mastermind.com LLC.

I have formed a strategic partnership with Dean, Tony and mastermin

НАШАТА МИСИЯ:

"Да дадем възможност на хората със знания и опит да извлекат и споделят своята мъдрост със света, за да можем да превърнем самообучението в нова норма."

*Aз съм независим партньор на Mastermind.com, а не служител. Получавам плащания за реферали от Mastermind.com. Мненията, изразени тук, са мои собствени и са не са официални изявления на Mastermind.com или на компанията майка, Mastermind.com LLC .

Създадох стратегическо партньорство с Дийн, Тони и mastermind.com, за да помогна това
съобщение да достигне масите. d.com to help this message reach the masses